Auditoria

Auditoria

L’auditoria, entesa com un servei personalitzat al client, permet generar un valor afegit per a l’empresa, expressat en termes d’intercanvi de punts de vista, recomanacions sobre importants aspectes de la seva activitat, el seu control intern i la seva organització.

Per tant, els estats financers auditats ofereixen:

  • Informació veraç a l’accionista/soci
  • Seguretat a l’Òrgan d’Administració
  • Transparència davant tercers

Perquè una companyia tingui l’obligatorietat d’auditar els seus comptes anuals haurà de complir almenys dos d’aquests tres requisits durant dos anys consecutius:

  • L’import total de les partides del seu actiu haurà de ser superior a 2.850.000 euros
  • L’import net de la seva xifra anual de negocis haurà de superar els 5.700.000 euros
  • El número mitjà d’empleats durant l’exercici haurà de ser superior a 50

Amb l’objectiu d’auditar els estats financers, disposem d’una metodologia eficaç, basada en l’aplicació de procediments d’auditoria d’acord amb la normativa vigent, i apliquem les innovacions tecnològiques que ajudin a determinar de manera objectiva el grau de profunditat de les proves i la verificació dels registres comptables.

La metodologia i els procediments que apliquem en els processos d’auditoria es poden dividir en diverses fases:

  • Coneixement de l’empresa i del sector en què opera el nostre client per familiaritzar-nos amb la seva filosofia i característiques específiques.
  • Descripció i valoració del sistema de control intern establert per l’empresa auditada, tot preveient riscos potencials que poguessin existir en la protecció d’actius, així com la capacitat de l’organització per facilitar informació correcta i fiable. De la mateixa manera, aquesta avaluació del control intern ens permetrà determinar l’abast de les proves per realitzar i seleccionar els procediments més adequats per aplicar.
  • Revisió analítica dels estats financers auditats i examen d’aquests, conforme a les normes i procediments generalment acceptats.